Liên Hệ

Địa Chỉ

Thẩm mỹ Jade Phoenix

22 Odyssey Ste 265

Irvine, CA 92618

Điện thoại

949-763-4676

Giờ

Thứ hai:

9: 00AM

 - 

6: 00PM

Thứ ba:

9: 00AM

 - 

6: 00PM

Thứ tư:

9: 00AM

 - 

6: 00PM

Thứ Năm:

9: 00AM

 - 

6: 00PM

Thứ Sáu:

9: 00AM

 - 

6: 00PM